Visie

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater. Het bedrijf bouwt voort op de ontwikkeling en bouw van een innovatieve infrastructuur voor de distributie van mijnwater door de gemeente Heerlen. Mijnwater B.V. heeft alle activiteiten op het gebied van mijnwater overgenomen van de gemeente Heerlen en opereert als een maatschappelijke onderneming. Mijnwater B.V. continueert de levering van mijnwaterenergie aan de bestaande klanten (CBS, Heerlerheide Centrum (Gen Coel), APG, Arcus, Rabobank Parkstad, A Gen Bek multifunctionele accommodatie, GGD-Zuid-Limburg Heerlen, Shared Services Center en Maankwartier) en zorgt de komende jaren voor de werving en aansluiting van een flink aantal nieuwe klanten op het mijnwatersysteem. Mijnwaterenergie is toepasbaar in woningen, kantoren en bedrijven. Met een beperkte hoeveelheid hulpenergie creëert de klant het hele jaar door een behaaglijk binnenklimaat. Mijnwater draagt daarmee in hoge mate bij aan een duurzame energievoorziening.

Mijnwater 2.0 is een hybride smart grid voor duurzame energievoorziening, bestaande uit mijnwaterbronnen, backbone-infrastructuur, distributienetten en energiecentrales. Dit in combinatie met een geavanceerd meet- en regelsysteem, waarbij er per tijdseenheid kan worden bepaald wanneer er aan gebouwzijde wordt gebruikt en/of opgewekt. Dit verruimt de capaciteit van het totale systeem aanmerkelijk. Uiteindelijk zal er sprake zijn van een herbenutting van energie uit de gebouwde omgeving van zo’n 80% aangevuld met 20% uit de mijnwaterreservoirs.Het bedrijf heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten ervaren het comfort van mijnwaterenergie. Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2030 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.

Organisatie

De directeur stuurt de projectmanager(s) van nieuwe aansluitingen aan en heeft daarnaast de verantwoordelijkheid over alle reguliere taken van een energie-exploitatie zoals onderhoud, klantenservice en facturatie. De directeur legt verantwoording af voor zijn gevoerde beleid aan de Raad van Commissarissen.  In de huidige situatie is de gemeente Heerlen enig aandeelhouder. De inzet is om andere partijen te interesseren om in Mijnwater te investeren door middel van participatie. Begin 2017 heeft de gemeente Heerlen besloten om Mijnwater B.V. te verkopen, zodat het bedrijf kan uitgroeien tot een volwaardig zelfstandig duurzaam energiebedrijf.

Organogram

Interreg

In 2008 is de eerste fase van het Mijnwaterproject  opgezet als onderdeel van het INTERREG-project. Meerdere partijen hebben de meerwaarde erkend van het project waardoor een groot deel van de initiële investering werd gedekt door Nationale en Europese subsidies. Sinds eind 2016 is Mijnwater B.V. projectpartner in Interreg NWE Heatnet, Horizon 2020 (STORM project) en OPZuid. Steeds meer mensen uiten hun interesse in de aanpak van Mijnwater. Op diverse vakinhoudelijke symposia en beurzen wisselen wij onze kennis uit op zowel technisch als onderwijsniveau, in zowel binnen- en buitenland.