Visie

Mijnwater B.V. zorgt voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater. Het bedrijf bouwt voort op de ontwikkeling en bouw van een innovatieve infrastructuur voor de distributie van mijnwater door de gemeente Heerlen. Mijnwater B.V. heeft alle activiteiten op het gebied van mijnwater overgenomen van de gemeente Heerlen en opereert als een maatschappelijke onderneming. Mijnwater B.V. continueert de levering van mijnwater aan de bestaande klanten (CBS, Weller, APG, Arcus en Rabobank Parkstad) en zorgt de komende jaren voor de werving en aansluiting van een flink aantal nieuwe klanten op het mijnwatersysteem. Mijnwater is in veel gevallen een zeer aantrekkelijk middel voor de warmte- en koudevoorziening in woningen en kantoren/bedrijven. Met mijnwater en een beperkte hoeveelheid hulpenergie creëert de klant het hele jaar door een behaaglijk binnenklimaat. Mijnwater draagt daarmee in hoge mate bij aan een duurzame energievoorziening.

Mijnwater 2.0 is een hybride smart grid voor duurzame energievoorziening, bestaande uit mijnwaterbronnen, backbone-infrastructuur, distributienetten en energiecentrales. Dit in combinatie met een geavanceerd meet- en regelsysteem, waarbij er per tijdseenheid kan worden bepaald wanneer er aan gebouwzijde wordt gebruikt en/of opgewekt. Dit verruimt de capaciteit van het totale systeem aanmerkelijk. Uiteindelijk zal er sprake zijn van een herbenutting van energie uit de gebouwde omgeving van zo’n 80% aangevuld met 20% uit de mijnwaterreservoirs.

Mijnwater B.V. hoopt in het vierde kwartaal van 2016 circa 175.000 m2 vloeroppervlakte (woningen en kantoren) van mijnwater energie te kunnen voorzien. Met dit streven draagt Mijnwater B.V. bij aan een reductie van 65% CO2-uitstoot bij het verwarmen en koelen van de gerealiseerde aansluitingen in de regio.Uitgaand van het basisscenario zullen eind 2017 circa 27 klanten aangesloten zijn op een van de vier clusternetten van Mijnwater. Naar verwachting gaat het daarbij om een netto investering van ongeveer € 35 miljoen vanaf de start tot en met het jaar 2017.

Organisatie

De directeur stuurt de projectmanager(s) van nieuwe aansluitingen aan en heeft daarnaast de verantwoordelijkheid over alle reguliere taken van een energie-exploitatie zoals onderhoud, klantenservice en facturatie. De directeur legt verantwoording af voor zijn gevoerde beleid aan de Raad van Commissarissen.  In de huidige situatie is de gemeente Heerlen enig aandeelhouder. De inzet is om andere partijen te interesseren om in Mijnwater te investeren door middel van participatie.

Organogram

Interreg

In 2008 is de eerste fase van het Mijnwaterproject  opgezet als onderdeel van het INTERREG-project. Meerdere partijen hebben de meerwaarde erkend van het project waardoor een groot deel van de initiële investering werd gedekt door Nationale en Europese subsidies. De interesse uit andere regio’s voor onze aanpak is onverminderd aanwezig. De technische adviseurs van Mijnwater zijn ook actief in Groot Brittannië, Polen, Bulgarije, Spanje, Slovenië, Frankrijk en Canada.  Kennisuitwisseling over het project geschiedt op zowel technisch als onderwijsniveau. In Oviedo (Spanje) heeft Mijnwater aan de universiteit een lezing gehouden en ook hebben wij ons gepresenteerd op het European Geothermal Congress in Pisa van 3 tot 7 juni 2013.